Sat 27th April
Donemana 187-3 (21.1) v Glendermott 190-7 (31) Donemana Won by 7 Wkts (DLS Par 183 in 31ovs) See Scorecard

Sat 4th May
Ballyspallen 177 (49.5) v Eglinton 153 (45.2) Ballyspallen Won by 24 Runs See Scorecard

Bready 264-8 (50) v Strabane 246 (48) Bready Won by 18 Runs See Scorecard

Donemana 132-3 (28.5) v Coleraine 129 (35) Donemana Won by 7 Wkts See Scorecard

Glendermott 114 (31.4) v Brigade 391-6 (50) Brigade Won by 277 Runs See Scorecard

Sun 12th May

Strabane 148 (42.5) v Eglinton 186 (50) Eglinton Won by 38 Runs See Scorecard

Coleraine 196 (50) v Ballyspallen 176 (50) Coleraine Won by 20 Runs See Scorecard

Brigade 211-9 (50) v Bready 152 (44.4) Brigade Won by 59 Runs See Scorecard

Sat 18th May
Eglinton v Bready
Ballyspallen  150 (35.1)v Donemana 196 (43.3) Donemana Won by 25 Runs (DLS par 175 from 40ovs) See Scorecard

Glendermott 226-7 (32) v Strabane 227-6 (32) Strabane Won by 1 Run See Scorecard

Sat 1st June
Eglinton 149-5 (40.4) v Donemana 147-8 (44) Eglinton Won by 5 Wkts See Scorecard

Bready 248-8 (50) v Glendermott 164 (47.2) Bready Won by 84 Runs See Scorecard

Brigade 208 (46.3) v Ballyspallen 114 (39.3) Brigade Won by 94 Runs See Scorecard

Coleraine 159-8 (48.2) v Strabane 158-8 (50) Coleraine Won by 2 Wkts See Scorecard

Sun 1st June

Coleraine 151 (38) v Brigade 153-3 (30.1) Brigade Won by 7 Wkts See Scorecard

Sat 8th June
Glendermott 229-9 (50) v Eglinton 118 (32.5) Glendermott Won by 111 Runs See Scorecard

Brigade 167-4 (29.2) v Donemana 166 (49.1) Brigade Won by 6 Wkts See Scorecard
Bready 90-3 (27.5) v Coleraine 89 (36.4) Bready Won by 7 Wkts See Scorecard
Strabane v Ballyspallen

Sat 15th June
Eglinton 125 (37.4) v Brigade 123-5 (26.2) Brigade Won by 5 Wkts (DLS par 122 in 48ovs) See Scorecard

Coleraine 158 (40) v Glendermott 164-9 (40) Glendermott Won by 6 Runs See Scorecard

Strabane 125 (37.1) v Donemana 128-4 (26.4) Donemana Won by 6 Wkts See Scorecard

Ballyspallen 74 (22) v Bready 111 (28.3) Bready Won by 36 Runs (DLS par 110 in 44ovs) See Scorecard

Sat 29th June
Coleraine 167 (45) v Eglinton 228-7 (50) Eglinton Won by 67 Runs See Scorecard

Brigade 220-7 (44) v Strabane 216 (50) Brigade Won by 3 Wkts See Scorecard

Glendermott 297-5 (50) v Ballyspallen 189-5 (37) Glendermott Won by 18 Runs (DLS par 207 in 37ovs) See Scorecard
Donemana 117 (24.4) v Bready 330 (48.5) Bready Won by 213 Runs See Scorecard

Sat 6th July
Eglinton v Strabane
Ballyspallen v Coleraine
Bready v Brigade
Glendermott v Donemana

Sat 13th July
Eglinton v Ballyspallen
Strabane v Bready
Coleraine v Donemana
Brigade v Glendermott

Sat 20th July
Bready v Eglinton
Donemana v Ballyspallen
Strabane v Glendermott
Brigade v Coleraine

Sat 27th July
Donemana v Eglinton
Glendermott v Bready
Ballyspallen v Brigade
Strabane v Coleraine

Sat 10th August
Eglinton v Glendermott
Donemana v Brigade
Coleraine v Bready
Ballyspallen v Strabane

Sat 24th August
Brigade v Eglinton
Glendermott v Coleraine
Donemana v Strabane
Bready v Ballyspallen

Sat 31st August
Eglinton v Coleraine
Strabane v Brigade
Ballyspallen v Glendermott
Bready v Donemana